บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
105
• หญิง
99
รวม
204


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
2
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3
• มัธยมศึกษาตอนต้น
4
• ประถมศึกษา
13
• ไม่ระบุ
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
19
• หัวหน้าแผนก
21
• ครูประจำ
92
• ครูอัตราจ้าง
42
• พนักงานราชการ(สอน)
6
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
19
• นักศึกษาฝึกสอน
11
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• เจ้าหน้าที่
29
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
95
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
13
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
19
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26
• แผนกวิชาช่างยนต์
11
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาการบัญชี
6
• แผนกวิชาการตลาด
5
• แผนกวิชาการเลขานุการ
2
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
4
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3
• งานบริหารทั่วไป
3
• งานบุคลากร
4
• งานการเงิน
6
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
10
• งานอาคารสถานที่
27
• งานทะเบียน
11
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
6
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
8
• งานความร่วมมือ
13
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานปกครอง
16
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
8
• งานวัดผลและประเมินผล
8
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
9
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
6
• งานวิชาการ
1
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
6
• งานเอกสารการพิมพ์
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
109
• มีใบประกอบวิชาชีพ
95
รวม
204