บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
98
• หญิง
111
รวม
209


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
54
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
111
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5
• มัธยมศึกษาตอนต้น
3
• ประถมศึกษา
11
• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
15
• หัวหน้าแผนก
19
• ครูประจำ
106
• ครูอัตราจ้าง
32
• พนักงานราชการ(สอน)
5
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
17
• นักศึกษาฝึกสอน
12
• สารบรรณแผนก
19
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
30
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
111
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
11
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• พนักงานราชการ(อศจ.)
1
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
15
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
• แผนกวิชาช่างยนต์
11
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการตลาด
8
• แผนกวิชาการเลขานุการ
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
3
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
2
• แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3
• งานบริหารทั่วไป
10
• งานบุคลากร
5
• งานการเงิน
8
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
13
• งานอาคารสถานที่
27
• งานทะเบียน
12
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
3
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
9
• งานความร่วมมือ
8
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
18
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานปกครอง
16
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
• งานวัดผลและประเมินผล
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
8
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11
• งานสื่อการเรียนการสอน
5
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6
• อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
1
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
5
• งานเอกสารการพิมพ์
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
103
• มีใบประกอบวิชาชีพ
104
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
209