บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
101
• หญิง
111
รวม
212


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
112
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5
• มัธยมศึกษาตอนต้น
3
• ประถมศึกษา
11
• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
3
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
16
• หัวหน้าแผนก
20
• ครูประจำ
107
• ครูอัตราจ้าง
36
• พนักงานราชการ(สอน)
5
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
17
• นักศึกษาฝึกสอน
12
• สารบรรณแผนก
20
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
30
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
104
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
11
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• พนักงานราชการ(อศจ.)
1
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
16
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32
• แผนกวิชาช่างยนต์
12
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการตลาด
8
• แผนกวิชาการเลขานุการ
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
3
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3
• งานบริหารทั่วไป
6
• งานบุคลากร
6
• งานการเงิน
8
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
15
• งานอาคารสถานที่
28
• งานทะเบียน
11
• งานประชาสัมพันธ์
5
• งานวางแผนและงบประมาณ
4
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
8
• งานความร่วมมือ
12
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
8
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานปกครอง
18
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
9
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
15
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
9
• งานวัดผลและประเมินผล
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10
• งานสื่อการเรียนการสอน
7
• งานวิชาการ
1
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6
• อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
1
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
3
• งานเอกสารการพิมพ์
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
106
• มีใบประกอบวิชาชีพ
104
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
2
รวม
212