บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
116
• หญิง
120
รวม
236


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
112
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7
• มัธยมศึกษาตอนต้น
4
• ประถมศึกษา
12
• ไม่ระบุ
20


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
13
• หัวหน้าแผนก
20
• ครูประจำ
123
• ครูอัตราจ้าง
21
• พนักงานราชการ(สอน)
6
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
14
• นักศึกษาฝึกสอน
33
• สารบรรณแผนก
19
• หัวหน้างาน
26
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
28
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
115
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
13
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• พนักงานราชการ(สอจ.)
2
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
13
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
• แผนกวิชาช่างยนต์
15
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
17
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
14
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
22
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
15
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
3
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการตลาด
7
• การเลขานุการ-การจัดการทั่วไป
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
4
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
2
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
3
• แผนกวิชาการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
4
• งานบริหารทั่วไป
7
• งานบุคลากร
6
• งานการเงิน
10
• งานการบัญชี
4
• งานพัสดุ
12
• งานอาคารสถานที่
28
• งานทะเบียน
11
• งานประชาสัมพันธ์
6
• งานวางแผนและงบประมาณ
7
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
10
• งานความร่วมมือ
5
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
9
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
19
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานปกครอง
19
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
11
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
16
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
• งานวัดผลและประเมินผล
9
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11
• งานสื่อการเรียนการสอน
7
• งานวิชาการ
1
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
7
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
3
• อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
2
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
110
• มีใบประกอบวิชาชีพ
122
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
4
รวม
236