บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
109
• หญิง
113
รวม
222


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
61
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
9
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
114
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2
• มัธยมศึกษาตอนต้น
4
• ประถมศึกษา
13
• ไม่ระบุ
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
18
• หัวหน้าแผนก
20
• ครูประจำ
99
• ครูอัตราจ้าง
45
• พนักงานราชการ(สอน)
5
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
22
• นักศึกษาฝึกสอน
17
• หัวหน้างาน
29
• ข้าราชการพลเรือน
1
• ลูกจ้างประจำ
1
• เจ้าหน้าที่
30
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
190
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
14
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
18
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
• แผนกวิชาช่างยนต์
11
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
13
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาการบัญชี
6
• แผนกวิชาการตลาด
6
• แผนกวิชาการเลขานุการ
2
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
4
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5
• แผนกวิชาการโรงแรม
3
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4
• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3
• งานบริหารทั่วไป
3
• งานบุคลากร
7
• งานการเงิน
8
• งานการบัญชี
5
• งานพัสดุ
10
• งานอาคารสถานที่
27
• งานทะเบียน
9
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
7
• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
6
• งานความร่วมมือ
12
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20
• งานครูที่ปรึกษา
10
• งานปกครอง
18
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
13
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7
• งานวัดผลและประเมินผล
7
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
12
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
7
• งานเอกสารการพิมพ์
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
142
• มีใบประกอบวิชาชีพ
79
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
1
รวม
222