บทสรุปข้อมูลบุคลากร | แผนผังบุคลากร
จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน
• ชาย
110
• หญิง
116
รวม
226


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน
• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1
• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55
• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1
• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8
• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
115
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2
• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
3
• มัธยมศึกษาตอนต้น
4
• ประถมศึกษา
11
• ไม่ระบุ
18


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
• ผู้อำนวยการ
1
• รองผู้อำนวยการ
4
• คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
13
• หัวหน้าแผนก
20
• ครูประจำ
123
• ครูอัตราจ้าง
21
• พนักงานราชการ(สอน)
6
• ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
15
• นักศึกษาฝึกสอน
23
• สารบรรณแผนก
19
• หัวหน้างาน
25
• ข้าราชการพลเรือน
1
• เจ้าหน้าที่
30
• ผู้ช่วยหัวหน้างาน
115
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)
12
• ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)
4
• พนักงานราชการ(สอจ.)
1
• ผู้ดูแลระบบ
4


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน
• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1
• ฝ่ายวิชาการ
1
• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1
• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1
• กรรมการบริหารสถานศึกษา
13
• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
31
• แผนกวิชาช่างยนต์
13
• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
18
• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
10
• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19
• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
14
• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
7
• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1
• แผนกวิชาการบัญชี
7
• แผนกวิชาการตลาด
7
• แผนกวิชาการเลขานุการ
3
• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14
• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4
• แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
5
• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
2
• แผนกวิชาการโรงแรม
4
• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2
• แผนกวิชาการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
4
• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3
• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
• แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
7
• งานบริหารทั่วไป
10
• งานบุคลากร
7
• งานการเงิน
8
• งานการบัญชี
3
• งานพัสดุ
16
• งานอาคารสถานที่
26
• งานทะเบียน
12
• งานประชาสัมพันธ์
4
• งานวางแผนและงบประมาณ
6
• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
9
• งานความร่วมมือ
6
• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10
• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
6
• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
10
• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
15
• งานครูที่ปรึกษา
9
• งานปกครอง
19
• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10
• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
14
• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
13
• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10
• งานวัดผลและประเมินผล
8
• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7
• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10
• งานสื่อการเรียนการสอน
8
• งานลูกเสือ - เนตรนารี
5
• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
3
• งานเอกสารการพิมพ์
1
• อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
1
• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ
ประเภทใบประกอบวิชาชีพ
จำนวน
• ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
103
• มีใบประกอบวิชาชีพ
119
• เป็นบุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่มี
4
รวม
226