ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
105

• หญิง
108

รวม
214


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
110

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
5

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
13

• ไม่ระบุ
5


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• กรรมการบริหารสถานศึกษา
19

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
27

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
10

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
9

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารทั่วไป
4

• งานบุคลากร
6

• งานการเงิน
8

• งานการบัญชี
5

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
29

• งานทะเบียน
9

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
7

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
8

• งานความร่วมมือ
12

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
20

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานปกครอง
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
6

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
17

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
15

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
11

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9

• งานสื่อการเรียนการสอน
9

• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
11

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายดำรงค์ สุดวิลัย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางสาวกชวรรณ หาญกล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายโสภณ ตันพิริยะกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายถาวร โสมณวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
หัวหน้าแผนกนายปรีชา รักกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางพิศมัย บังเกิดคงคาดิษฐู์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางบุษบา ไตรวิชชานันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายธนากร กรรณิการ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายสุเชษฐ สิทธิเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายประทาน รักปรางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายอมร ธรรมโร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานน.ส.ขนิษฐา ลีลาชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายรุ่งเรือง บุตราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุมนางวิลาวัลย์ วัชโรทัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสุภาพร จงรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีน.ส.จงกลรัตน์ เพิ่มยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรมนายพงศกร อุ่นสุพรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนางสาวสุทธารัตน์ นารถสูงเนิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์นายปรัชญา การุณวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายอภิชาต โคเวียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายวัชระ บันเย็น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายอวิรุทธิ์ ร่วมสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางสาวนันทพัทธ์ สุราวุธ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายอำนาจ น้ำนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางพรศิริ เพชรสุทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้างานนายธนานันต์ ชูแสง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายลือชา เทียนหอม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักน.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ ปลอดโปร่ง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางพิมลวรรณ กถาไชย
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายธีรพงษ์ ดวงทองคำ
หัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนางอรุณี มีสัจ
หัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายศุภเจริญ นิลพันธุ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนางสาววัลย์วิภา เชืองศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางณัฐรชา อมรธรรมสกุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายเศกสรร วงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายพิศณุ อุทกัง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธนบดี เกื้อกูลประชา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายปิยพงศ์ วชิรมนตรี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสาธิต มั่งมี
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ว่าที่ ร.ต.ภัทราวุธ แสงกล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนางสาวผกาเเก้ว จันทรชาศรี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายวุฒิชัย ขำนึง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาน.ส.อัจฉรา ทองไพบูรณ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายบัณฑิต ชวนขุนทด
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายสุธี ครูเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนางสาวธนาพร แก้วมา
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชีนางสาวศิริวรรณ คำภักดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำนายวัฒนชัย สุนทรัช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางจริยา สุนทรัช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางอุรำไพ สหนนทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบรรจบ สอนศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายภูมรินทร์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายทิณวัฒน์ พลายงาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นายนุกูล อั้งโสภา
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายสุนทร วีระเดชลิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตติ สมัครไทย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงานนางอรไท สำราญรื่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายกัมปนาท บุญกัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุกันยา โสมณวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิตติ กล่ำม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์นายมงกุฎ สุรเดชาวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.กรรณิการ์ เลแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายอิสมาแอล ม่วงคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์นางวิจิตรา เจริญสุข
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนางสาวเข็มพร เทพรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายระเด่น ดวงแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธวัชชัย บ้านแสน
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนางสาวปนิตา อินสี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางภัทรวรรณ แสนทวีสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางลักษิกา โสภนวิชญ์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกนางสาวพรทิพา ศรีทาบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางอัญญรัตน์ ยินดี
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสุรชัย บุญจวง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือนายสุทธวิชญ์ สว่างภาษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายธงชัย ชุมภูเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายนัฐพล คำรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายชกร พลหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวธาราทิพย์ ยิ้มทองสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจน.ส.อุมาภรณ์ สุวรรณเตมีย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายอมฤต คำชมภู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายวิศรุฒ ขจรบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายสิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์นางสาวกุลธิดา พรมลา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชีนางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวผ่องสุภา ไทยหอม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวปภาวี ปะริตวา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานายณัฐพล ผลความดี
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูอัตราจ้างนางสาลินี คนบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธนภัทร์ บุญพะเนียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายจักรภพ โตนันทวณิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนส.จุฑามาศ จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนน.ส.ลีลาวดี ชินมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนางนวลนุช วุฒิเกษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนน.ส.พรชนก น้อยหุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.ปภาวรินท์ บุญเกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.นารี ศรีตองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอัญชลี ดอกดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอรรถพล สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางตรีทิพ ธรรมสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายคมสันต์ ดวงเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศน.ส.วราภรณ์ เพียรธัญญกรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอาทิตย์ ทรัพย์ชิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสุพรรษา บุญชื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสันติพงษ์ วงศ์ด้วง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายพชฤพล ใจเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานายปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายถิรเดช โจซิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายจิตติ สงวนธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายสกล ตรีสิริเนตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.สิริพร สมุทรใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนายชยุตม์กรัณ สำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายธงชัย ปานย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.จินดานุช บุญณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวกชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวจิตราภรณ์ สมัครจิตรพัฒนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายถาวร เกตุโกมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายฐานันดร วงษ์ษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิศัลย์ศยา ค่าแพง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนTandin Pemo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษณะ สุขโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายสิทธิเดช บัวทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.ศศิประภา ปัญญาหาญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวปิยนุช มงคลนำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชีนายปรเมษฐ์ เอียดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายศิรินันท์ สะอาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายภูวิพัฒน์ สุภาศรีคงพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจุฬามณี จันทร์แย้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายปฐวี ครุวัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ลูกจ้างประจำนายสมพร ชมเชย
ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่น.ส.ณัฐกาญจน์ อุบลเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางธนพร สีทับทิม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นวรัตน์ มาจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิลัดชลา เบิกบาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุนทรี กล้าแข็ง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายวีรชัย วุฒิเกษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางจารุวรรณ อุทกัง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวนิภาพร ปาณะลักษณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพัชรี ศรีสุดโต
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวขวัญชนก ฮวดคันทะ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายศิริศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาภรณ์ เถาเบา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรสสุคนธ์ สนน้อย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางพัชรินทร์ น้อยหุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพงศธร ยอดกันหา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณฐพร ศรีสองเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสุรเชษฐ์ อรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธิราวรรณ์ ชมภูอาจ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวศิรินนาท หวังเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.นุสรา โพศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเจนจิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวชุติมา กองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวสันต์ รอดศิริ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวกมลวรรณ เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวกรรณิการ์ แก้วใส
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอรัตน์ทิตา พรมจารี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางนิพาภรณ์ สมุทรเก่า
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางระเบียบ แจ่มศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินน.ส.อรอุมา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวสถาพร คุณธโนปจัย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายเชิดศักดิ์ แสนบุญส่ง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภคพล เมืองชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวปาลิกา ตุใยรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)นางไพรศรี พลสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายยา อ่อนละมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิมพ์ชนก อยู่คง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายรส จุใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายชัยยา หงษ์ร่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิศมัย มุ่งดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายประสาร ขำสุด
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนายจรูญ เพชรกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนายสุภาพ แซดกระโทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายจำลอง พลสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสมทรง เทศดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสาวขวัญใจ แก้ววงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายอิทธิศักดิ์ ผุดผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานปกครองนางชูศรี สมสมัย
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)นายบุญลือ สาระพัดนึก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายเสน่ห์ ขำบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายนดาพล สนธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายสุเทพ บึงบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่
นักศึกษาฝึกสอนนายณัฐพล ไวทยาชีวะ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวัธชินัย ทองไข่
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวณัฐฐินันท์ ด่อนสิงหะ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายธนาวุฒิ สงวนศรี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายศุภชัย ไชโย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายณัฐพงษ์ ยอดทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายชนายุทธ ตุ้มจิตร์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.จริยา ชาวนาผือ
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณัฏฐวัฒน์ เวียร์รา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.สิทธิพร บัวทอง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.พัชราภรณ์ นรินยา
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์น.ส.ปิยะมาศ เจียมกุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานน.ส.ระพีร์พัชญ์ เพชรรัตน์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานนายรัตนโชติ ใยบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวศิริพร แจ่มฟ้า
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.ณัฐชา เสียงดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ