ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
99

• หญิง
114

รวม
213


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
113

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
11

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• กรรมการบริหารสถานศึกษา
15

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
32

• แผนกวิชาช่างยนต์
12

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
9

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
8

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
20

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
11

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
10

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
7

• แผนกวิชาการตลาด
8

• แผนกวิชาการเลขานุการ
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
3

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
3

• งานบริหารทั่วไป
9

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
8

• งานการบัญชี
3

• งานพัสดุ
14

• งานอาคารสถานที่
28

• งานทะเบียน
11

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
8

• งานความร่วมมือ
12

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
12

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
7

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
12

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
12

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานปกครอง
17

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
11

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
10

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11

• งานสื่อการเรียนการสอน
7

• งานวิชาการ
1

• งานลูกเสือ - เนตรนารี
5

• อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
1

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
3

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายดำรงค์ สุดวิลัย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวกชวรรณ หาญกล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายโสภณ ตันพิริยะกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายถาวร โสมณวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวนิตยา ศรีแก้ว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนางบุษบา ไตรวิชชานันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ชำนาญการนายวัฒนชัย สุนทรัช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนากร กรรณิการ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุเชษฐ สิทธิเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายประทาน รักปรางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายอมร ธรรมโร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
สารบรรณแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนุกูล อั้งโสภา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
สารบรรณแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิตติ สมัครไทย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุภาพร จงรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
สารบรรณแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการนางสุกันยา โสมณวัฒน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการน.ส.จงกลรัตน์ เพิ่มยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายพงศกร อุ่นสุพรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการนายอภิชาต โคเวียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนางสาวนันทพัทธ์ สุราวุธ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายอำนาจ น้ำนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางอัญญรัตน์ ยินดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครูผู้ช่วยนางพรศิริ เพชรสุทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
สารบรรณแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูผู้ช่วยนายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
สารบรรณแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูผู้ช่วยนายสิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนายธนานันต์ ชูแสง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายลือชา เทียนหอม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีรพงษ์ ดวงทองคำ
หัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายศุภเจริญ นิลพันธุ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววัลย์วิภา เชืองศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางณัฐรชา อมรธรรมสกุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเศกสรร วงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายพิศณุ อุทกัง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายธนบดี เกื้อกูลประชา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย ขำนึง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายปิยพงศ์ วชิรมนตรี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายสาธิต มั่งมี
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูนางสาวผกาเเก้ว จันทรชาศรี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครูน.ส.อัจฉรา ทองไพบูรณ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูนายบัณฑิต ชวนขุนทด
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครูนางภัทรวรรณ แสนทวีสุข
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายสุธี ครูเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูนางสาวศิริวรรณ คำภักดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวธนาพร แก้วมา
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วยนางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายอมฤต คำชมภู
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วยนายณัฐพล ผลความดี
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำนางจริยา สุนทรัช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนางอุรำไพ สหนนทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายบรรจบ สอนศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายภูมรินทร์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายทิณวัฒน์ พลายงาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุนทร วีระเดชลิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส.ขนิษฐา ลีลาชัย
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ครู ชำนาญการนางอรไท สำราญรื่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายรุ่งเรือง บุตราช
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม
ครู ชำนาญการนางพิมพ์พิสุทธิ์ เอโนโมโตะ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิตติ กล่ำม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายมงกุฎ สุรเดชาวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการน.ส.กรรณิการ์ เลแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายอิสมาแอล ม่วงคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายปรัชญา การุณวงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูว่าที่ ร.ต.ภัทราวุฒิ แสงกล้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครู ชำนาญการนางวิจิตรา เจริญสุข
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูนางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูนางสาวเข็มพร เทพรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนายอวิรุทธิ์ ร่วมสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางลักษิกา โสภนวิชญ์
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนางสาวพรทิพา ศรีทาบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูนายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายสุรชัย บุญจวง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนายสุทธวิชญ์ สว่างภาษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายธงชัย ชุมภูเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนายนัฐพล คำรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วยนายชกร พลหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวธาราทิพย์ ยิ้มทองสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วยน.ส.อุมาภรณ์ สุวรรณเตมีย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนายวิศรุฒ ขจรบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
สารบรรณแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูผู้ช่วยนางสาวกุลธิดา พรมลา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
สารบรรณแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ช่วยนางสาวผ่องสุภา ไทยหอม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูผู้ช่วยนางสาวปภาวี ปะริตวา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนายสัณหวัช จันทร์วิบูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายนัฏฐพงศ์ จรุงรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายสิทธิ์ศักดิ์ ศรีคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูผู้ช่วยนายทศพร นามวงค์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนางสาวพิริยา พลหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางสาวกชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวจุฬีพร สุขศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ครูผู้ช่วยนายกัญจน์ธวัช เกตุเรน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวปพิชญา แก้วกลึงกลม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนางสาวอรณัชชา จอมเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ครูผู้ช่วยนางสาววรัญญา ประสานชีพ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนายกาญจนวัฒน์ ชายปิว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยนางสาวภาวิณี ศิริสิทธิ์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
สารบรรณแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูผู้ช่วยนางสาวชุติมณฑน์ คล้ายสมบูรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ครูผู้ช่วยนางสาวธนพร จันโท
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วยนายบุณยวัทน์ พันธุ์ศิริปทุมพร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วยนางสาวสุชาวดี แก้วดวง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนางสาวศิรภัสสร วงศาสัก
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวเกศสินี ทับทอง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
สารบรรณแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้ช่วยนายพันธกานต์ สายเสียง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วยนางสาวศศินันท์ กัณหารินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐชารัศม์ ศรีธัญรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
สารบรรณแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการพลเรือนนางพิมลวรรณ กถาไชย
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครูอัตราจ้างนางสาลินี คนบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายจักรภพ โตนันทวณิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานส.จุฑามาศ จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์น.ส.ลีลาวดี ชินมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีน.ส.พรชนก น้อยหุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นารี ศรีตองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอัญชลี ดอกดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอรรถพล สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
สารบรรณแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิตน.ส.วราภรณ์ เพียรธัญญกรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอาทิตย์ ทรัพย์ชิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุพรรษา บุญชื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายถิรเดช โจซิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายสกล ตรีสิริเนตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.สิริพร สมุทรใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนายชยุตม์กรัณ สำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวศิรินนาท หวังเกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายธงชัย ปานย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.จินดานุช บุญณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูนางสาวจิตราภรณ์ สมัครจิตรพัฒนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายถาวร เกตุโกมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายฐานันดร วงษ์ษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์Tandin Pemo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษณะ สุขโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
สารบรรณแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการนายสิทธิเดช บัวทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวปิยนุช มงคลนำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายปรเมษฐ์ เอียดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนายภูวิพัฒน์ สุภาศรีคงพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
สารบรรณแผนก แผนกวิชาการโรงแรมนางสาวจุฬามณี จันทร์แย้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปฐวี ครุวัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูน.ส.แสงจันทร์ เสน่หา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
สารบรรณแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงานQING ZHANG
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายณัฐวุฒิ งามสนิท
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวรัสวดี ขัดฝั้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเมธาวี ภูแดง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่น.ส.ณัฐกาญจน์ อุบลเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางธนพร สีทับทิม
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลน.ส.นวรัตน์ มาจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิลัดชลา เบิกบาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุนทรี กล้าแข็ง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายวีรชัย วุฒิเกษ
เจ้าหน้าที่ งานเอกสารการพิมพ์
ครูนางจารุวรรณ อุทกัง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวนิภาพร ปาณะลักษณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพัชรี ศรีสุดโต
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวขวัญชนก ฮวดคันทะ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายศิริศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาภรณ์ เถาเบา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรสสุคนธ์ สนน้อย
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางพัชรินทร์ น้อยหุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพงศธร ยอดกันหา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณฐพร ศรีสองเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสุรเชษฐ์ อรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธิราวรรณ์ ชมภูอาจ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกรรณิการ์ แก้วใส
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.นุสรา โพศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวชุติมา กองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางนิพาภรณ์ สมุทรเก่า
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสุวรรณี เฉลียว
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาว ธันยพร ตันติสาครเขต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสวรักษ์ ปรางพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณภัทรารัตน์ โรจนรัตน์โชติกูร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไปนางสาวกุลณัฐ ตรงชาติ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไปนางระเบียบ แจ่มศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายอิทธิศักดิ์ ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.อรอุมา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวิชาการ
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวสถาพร คุณธโนปจัย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูนายเชิดศักดิ์ แสนบุญส่ง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภคพล เมืองชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิตติ สงวนธรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาววิศัลย์ศยา ค่าแพง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)นายยา อ่อนละมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิมพ์ชนก อยู่คง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายรส จุใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายชัยยา หงษ์ร่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิศมัย มุ่งดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายจรูญ เพชรกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนายสุภาพ แซดกระโทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายพงษ์ศักดิ์ สุภาพ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนางสมทรง เทศดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสาวขวัญใจ แก้ววงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสาวชูศรี นิกฎานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)นายบุญลือ สาระพัดนึก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายนดาพล สนธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายเสน่ห์ ขำบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายสุเทพ บึงบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่
นักศึกษาฝึกสอนนายอานนท์ เล็กโสภี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังน.ส.นิตยา ใจดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.กฤษติยา มูลอุบล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.ปานทิพย์ รัตนไตร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายศิรสิทธิ์ เหล่าพนิกรกุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายสิทธิกร อ่อนจงไกร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายพลวัฒน์ เทียนจ่าง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายศิวนนท์ หุ่นยนต์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายวัชรพงศ์ วิรัตน์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวลลิตา ชาภักดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวสิรินันท์ นันทะสอน
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพรรวินท์ ประดิษฐ์ชัย
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(อศจ.)นางอัญมณี บัวบรรเทา
พนักงานราชการ(อศจ.) อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี