ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
104

• หญิง
103

รวม
208


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
103

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
2

• มัธยมศึกษาตอนต้น
4

• ประถมศึกษา
13

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• กรรมการบริหารสถานศึกษา
19

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
26

• แผนกวิชาช่างยนต์
11

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
8

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
7

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
19

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
12

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
12

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1

• แผนกวิชาการบัญชี
6

• แผนกวิชาการตลาด
5

• แผนกวิชาการเลขานุการ
2

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13

• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
4

• แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
4

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
5

• แผนกวิชาการโรงแรม
3

• แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
2

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4

• แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
3

• แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
3

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• งานบริหารทั่วไป
3

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
6

• งานการบัญชี
4

• งานพัสดุ
10

• งานอาคารสถานที่
27

• งานทะเบียน
10

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
6

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
9

• งานความร่วมมือ
13

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
11

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
10

• งานครูที่ปรึกษา
9

• งานปกครอง
16

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
10

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
16

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
14

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
7

• งานวัดผลและประเมินผล
9

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
9

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
8

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานลูกเสือ - เนตรนารี
6

• งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
6

• งานเอกสารการพิมพ์
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายดำรงค์ สุดวิลัย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนางสาวกชวรรณ หาญกล้า
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายโสภณ ตันพิริยะกุล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายถาวร โสมณวัฒน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายปรีชา รักกลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางพิศมัย บังเกิดคงคาดิษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนางบุษบา ไตรวิชชานันท์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนายธนากร กรรณิการ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุเชษฐ สิทธิเดช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายประทาน รักปรางค์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนายอมร ธรรมโร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส.ขนิษฐา ลีลาชัย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการเลขานุการ
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนายรุ่งเรือง บุตราช
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ครู ชำนาญการนางสุภาพร จงรักษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู ชำนาญการน.ส.จงกลรัตน์ เพิ่มยศ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ชำนาญการนายศักดิ์ดา สัจจะไพบูลย์กิจ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนายพงศกร อุ่นสุพรรณ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการนายปรัชญา การุณวงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอภิชาต โคเวียง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ไม่มีนายวัชระ บันเย็น
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครู ไม่มีนายอวิรุทธิ์ ร่วมสุข
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนางสาวนันทพัทธ์ สุราวุธ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอำนาจ น้ำนวล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางพรศิริ เพชรสุทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ครูประจำ แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสมเกียรติ เกิดบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วย ไม่มี
หัวหน้างานนายธนานันต์ ชูแสง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายลือชา เทียนหอม
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการพิเศษนางปาริชาต บุณยอัครฉัตร์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางพิมลวรรณ กถาไชย
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษานายธีรพงษ์ ดวงทองคำ
หัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิตนายศุภเจริญ นิลพันธุ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาววัลย์วิภา เชืองศิลป์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการนางณัฐรชา อมรธรรมสกุล
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายเศกสรร วงษ์ทอง
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายพิศณุ อุทกัง
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายธนบดี เกื้อกูลประชา
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนางสาวธาตุทอง สรรพเจริญ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการนายวุฒิชัย ขำนึง
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายปิยพงศ์ วชิรมนตรี
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนายสาธิต มั่งมี
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีว่าที่ ร.ต.ภัทราวุธ แสงกล้า
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครู ไม่มีนางสาวผกาเเก้ว จันทรชาศรี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีน.ส.อัจฉรา ทองไพบูรณ์
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนายบัณฑิต ชวนขุนทด
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ครู ไม่มีนางภัทรวรรณ แสนทวีสุข
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนายสุธี ครูเจริญ
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวปรียาภรณ์ ปุริสาย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวธนาพร แก้วมา
หัวหน้างาน งานการบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวศิริวรรณ คำภักดี
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มี
ครูประจำนายวัฒนชัย สุนทรัช
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนางจริยา สุนทรัช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการนางอุรำไพ สหนนทรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุชาติ ยอดเกลี้ยง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายบรรจบ สอนศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายภูมรินทร์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายทิณวัฒน์ พลายงาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายนุกูล อั้งโสภา
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุนทร วีระเดชลิกุล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนายอร่าม พิทูรปัญญารัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายกิตติ สมัครไทย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางอรไท สำราญรื่น
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวอัญชลี เหลืองศรีชัย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษน.ส. พิมพ์พิสุทธิ์ ปลอดโปร่ง
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการนายเถลิงศักดิ์ ทองปรอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการพิเศษนางวิลาวัลย์ วัชโรทัย
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายกัมปนาท บุญกัน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ครู เชี่ยวชาญนางอรุณี มีสัจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวณัฐวรรณ เอี่ยมขำ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุกันยา โสมณวัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายกิตติ กล่ำม่วง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ไม่มีนายมงกุฎ สุรเดชาวุธ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการน.ส.กรรณิการ์ เลแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายอิสมาแอล ม่วงคำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนางสาวสุทธารัตน์ นารถสูงเนิน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนางวิจิตรา เจริญสุข
ครูประจำ แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรม
ครู ไม่มีนางสาวเยาวเรศ คุ้มทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มีนางสาวกันต์กนิษฐ์ ดอกดี
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ครู ไม่มีนางสาวเข็มพร เทพรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ไม่มีนายธวัชชัย บ้านแสน
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางลักษิกา โสภนวิชญ์
ครูประจำ แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ครู ไม่มีนางสาวพรทิพา ศรีทาบุตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสืบศักดิ์ สุ่มอิ่ม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางอัญญรัตน์ ยินดี
ครูประจำ แผนกวิชาการเลขานุการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสุรชัย บุญจวง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายสุทธวิชญ์ สว่างภาษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธงชัย ชุมภูเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายนัฐพล คำรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายชกร พลหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวยาใจ ธรรมพิทักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวธาราทิพย์ ยิ้มทองสุข
ครูประจำ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีน.ส.อุมาภรณ์ สุวรรณเตมีย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายอมฤต คำชมภู
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายธนสิทธิ์ ทรัพย์อร่าม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายวิศรุฒ ขจรบุญ
ครูประจำ แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวกุลธิดา พรมลา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวลัดดาวรรณ ยางทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวผ่องสุภา ไทยหอม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวปภาวี ปะริตวา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายณัฐพล ผลความดี
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารี
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวณัฐรินทร์ ศรีวิโชติธนกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนายสัณหวัช จันทร์วิบูล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วย ไม่มี
ครูอัตราจ้างนางสาลินี คนบุญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายธนภัทร์ บุญพะเนียด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายจักรภพ โตนันทวณิช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานส.จุฑามาศ จันทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนน.ส.ลีลาวดี ชินมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนางนวลนุช วุฒิเกษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.พรชนก น้อยหุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายคมสันต์ ดวงเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศน.ส.ปภาวรินท์ บุญเกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.นารี ศรีตองอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวอัญชลี ดอกดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายอรรถพล สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองน.ส.วราภรณ์ เพียรธัญญกรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการตลาด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอาทิตย์ ทรัพย์ชิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวสุพรรษา บุญชื่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายพชฤพล ใจเย็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ไม่มีนายปกรณ์เกียรติ อินทร์เพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายถิรเดช โจซิ้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนายสกล ตรีสิริเนตร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาน.ส.สิริพร สมุทรใหญ่
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานลูกเสือ - เนตรนารีนายชยุตม์กรัณ สำราญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาวศิรินนาท หวังเกตุ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุนายธงชัย ปานย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนน.ส.จินดานุช บุญณะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาวกชกร ประสิทธิ์ส่งเสริม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวจิตราภรณ์ สมัครจิตรพัฒนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายถาวร เกตุโกมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนายฐานันดร วงษ์ษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววิศัลย์ศยา ค่าแพง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนTandin Pemo
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกฤษณะ สุขโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายสิทธิเดช บัวทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวปิยนุช มงคลนำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงิน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชีนายปรเมษฐ์ เอียดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายศิรินันท์ สะอาด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายภูวิพัฒน์ สุภาศรีคงพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการโรงแรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวจุฬามณี จันทร์แย้ม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายปฐวี ครุวัฒนกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ไม่มีน.ส.แสงจันทร์ เสน่หา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายทรงเกียรติ คงทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ลูกจ้างประจำนายสมพร ชมเชย
ลูกจ้างประจำ งานเอกสารการพิมพ์
เจ้าหน้าที่น.ส.ณัฐกาญจน์ อุบลเจริญ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางธนพร สีทับทิม
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดน.ส.นวรัตน์ มาจันทร์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิลัดชลา เบิกบาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสุนทรี กล้าแข็ง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายวีรชัย วุฒิเกษ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ไม่มีนางจารุวรรณ อุทกัง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวนิภาพร ปาณะลักษณ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางพัชรี ศรีสุดโต
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวขวัญชนก ฮวดคันทะ
เจ้าหน้าที่ งานการบัญชีนายศิริศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาภรณ์ เถาเบา
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรสสุคนธ์ สนน้อย
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางพัชรินทร์ น้อยหุ่น
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพงศธร ยอดกันหา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวณฐพร ศรีสองเมือง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสุรเชษฐ์ อรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางสาวธิราวรรณ์ ชมภูอาจ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกรรณิการ์ แก้วใส
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุน.ส.นุสรา โพศรี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวเจนจิรา เรืองฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษานางสาวชุติมา กองแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายวสันต์ รอดศิริ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน.ส.กัญญาวีร์ ผจง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางนิพาภรณ์ สมุทรเก่า
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสุวรรณี เฉลียว
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานน.ส.ณัฐชา เสียงดี
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนางสาว ธันยพร ตันติสาครเขต
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางระเบียบ แจ่มศิริ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายอิทธิศักดิ์ ผุดผ่อง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.อรอุมา ดวงแสง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ(สอน)นางสาวสถาพร คุณธโนปจัย
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการบัญชี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครู ไม่มีนายเชิดศักดิ์ แสนบุญส่ง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภคพล เมืองชู
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายจิตติ สงวนธรรม
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครองนางสาวปาลิกา ตุใยรัมย์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน)นางไพรศรี พลสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายยา อ่อนละมูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิมพ์ชนก อยู่คง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายรส จุใจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายชัยยา หงษ์ร่อน
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางพิศมัย มุ่งดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายประสาร ขำสุด
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนายจรูญ เพชรกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานพัสดุนายสุภาพ แซดกระโทก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นายจำลอง พลสุวรรณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสมทรง เทศดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสาวขวัญใจ แก้ววงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่นางสาวชูศรี นิกฎานนท์
ลูกจ้างอัตราจ้าง (คนงาน) งานอาคารสถานที่
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม)นายบุญลือ สาระพัดนึก
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายนดาพล สนธิ
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายเสน่ห์ ขำบาง
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่นายสุเทพ บึงบัว
ลูกจ้างอัตราจ้าง (ยาม) งานอาคารสถานที่
นักศึกษาฝึกสอนนายรัตนโชติ ใยบัว
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนางสาวศิริพร แจ่มฟ้า
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.นิตยา ใจดี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.กฤษติยา มูลอุบล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างน.ส.ปานทิพย์ รัตนไตร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้างนายศิรสิทธิ์ เหล่าพนิกรกุล
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างยนต์นายศิวนนท์ หุ่นยนต์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายสิทธิกร อ่อนจงไกร
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอานนท์ เล็กโสภี
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายพลวัฒน์ เทียนจ่าง
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชรพงศ์ วิรัตน์
นักศึกษาฝึกสอน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์